گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

تشویش بدو زشت و کم و بیش نداریم

المنته لله که تشویش نداریم

گر زاهد و درویش خورد انده دنیا

ما کار بدان زاهد و درویش نداریم

گفتی ز بد اندیش که بدگوئی ما کرد

ما باک ز بدگوی و بد اندیش نداریم

 
sunny dark_mode