گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

نیمه از خاک و نیمه از افلاک

نیمه از دیو و نیمه از املاک

نیمه از تلخ و نیمه از شیرین

نیمه از زهر و نیمه از تریاک

نیمی از خلق و نیمه ای از امر

نیمی از پاک و نیمی از ناپاک

صورتی مختصر نهفته در او

از سمک هر چه هست تا بسماک

شکل و صورت بهر نظر ظاهر

روح و معنی فزونتر از ادراک

تا کی آدم بکشت و شیطان نیز

بهره ای داشت ز او، منم آن تاک

خاکی ایزد سرشت و کرد در او

هر دو عالم عجین، منم آن خاک

 
sunny dark_mode