گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

ای برده دل ما و سپرده دل خود را

آتش زده با خرمن ما حاصل خود را

تو دین و دل خویش سپرده بحریفان

ما یاوه سپرده بتو دین و دل خود را

ای مرغ دلت بسمل ترکان کماندار

مسپار بدست دگران بسمل خود را

ما داد تو زان ترک جفا جوی بخواهیم

گر باز نمائی تو بما قاتل خود را

 
sunny dark_mode