گنجور

 
قدسی مشهدی
 

چون ساخته شد کار جهان را اسباب

برداشتن چیزی ازان بود صواب

از جمله برداشتنی‌ها، اول

برداشته شد ز پیش چشم تو حجاب