گنجور

 
قدسی مشهدی
 

ای صبح ز فیض نفست عرش جناب

وی خرقه رحمت ز تو پوشیده سحاب

ای مرشد ارباب طریق از همه باب

ما را چو اجابت به دعایی دریاب