گنجور

 
قدسی مشهدی
 

وقت است اگر عنان سپاری به شتاب

با جاذبه شوق چه دریا، چه سراب

بشتاب به سرعتی که در راه رسد

اول قدمت به منزل آخر به رکاب