گنجور

 
قدسی مشهدی
 

آمد ز ازل گوهر معنی کمیاب

آراسته ظاهران ندانند این باب

آن روز که خلق صورت و معنی شد

کردند قبول صورت آیینه و آب