گنجور

 
قدسی مشهدی
 

آن را که بود درخور افسر چو گهر

سر بی کله است یا کلاهش بی سر

دایم گردون دهد خسیسان را فر

بر تاج خروس پر نه و دم همه پر