گنجور

 
قدسی مشهدی

ما شکست دل خود را ز خدا خواسته‌ایم

وز خدا فرصت دشمن به دعا خواسته‌ایم

همه جویند می عشرت و ما زهر ملال

دردسر نیست درین باده که ما خواسته‌ایم

تا برآرند شهان ناله ز ناکامی خویش

خویش را بر سر کوی تو گدا خواسته‌ایم

بر سر کوی تو هر بی سر و پا محرم نیست

ما غلط کرده، غبارش ز صبا خواسته‌ایم

 
جدول قرآن کریم