گنجور

 
قدسی مشهدی

ایام بهارست و هوای چمنم نیست

شادم به غمت ذوق گل و یاسمنم نیست

گر شور قیامت شود از خاک نخیزم

چون غنچه سر نشو و نما در کفنم نیست

چون گلشن تصویر، گلم بوی ندارد

با آنکه گل ساخته‌ای در چمنم نیست

چون عکس در آیینه گهی، گاه در آبم

بیرون ز دل صاف‌ضمیران وطنم نیست