گنجور

 
غبار همدانی

تا پر نشد زبوی محبّت دماغ دل

چون لاله پرده بر نگرفتم ز داغ دل

افتاده عکس ساقی گلچهره در شراب

گلها شکفته گشت بر اطراف باغ دل