گنجور

 
غبار همدانی

شماره ۱: بوی آن موی معبر باز برد از هوش ما را

شماره ۲: از دست گلچین بی‌روی گل ماند

شماره ۳: نزدیک شد که مردم چشمم به جای اشک

شماره ۴: این قامت رعنای تو این خانۀ ویران من

شماره ۵: گرچه دانم ز اشک خون‌باران من

sunny dark_mode