گنجور

 
قاسم انوار

حمد بر حضرت غنی احد

«الذی لم یلد ولم یولد»

واهب ملک بود و اصل وجود

«لیس فی الملک غیره موجود»

آن کریمی که جود او عامست

واهب دین،ولی اسلامست

صلوات و درود بر احمد

از کریم ودود و فرد احد

آنکه عالم رهین منت اوست

دولت جاودان محبت اوست

 
sunny dark_mode