گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
قاسم انوار

شماره ۱: مقتدای ملک امام بشر - شاه انصاریان دین پرور

شماره ۲: روضة المذنبین احمد جام - آن نهنگ محیط بحر آشام

شماره ۳: گاه با خود نشسته ام ز بدی - گاه برخاسته ز فکر خودی

شماره ۴: نقطه سه باشد ای گزین آرا - چون شنیدی بگوی : سلمنا

شماره ۵: یک تسو و دو تسو و سه تسو - چند باشد کم تسو؟ تو باز گو

شماره ۶: کسانی که در عشق پرورده‌اند - در آیت درایت طلب کرده‌اند

شماره ۷: خری از پایگاهی کرد فریاد - که دوران سلوک حق برافتاد

شماره ۸ - بیان واقعه دیدن امیر تیمور: برادر عزیز را سعادت ابدی مساعد باد و برضا و لقانا رسید،از دنیا مرواد، بالنبی وآله الامجاد روزی چندست که سلطان معشوق حقیقی از افق دل ربانی بر عاشقان کرشمهای عجب می کند،گاهی بغمزه تشریف میدهد وگاهی بغم تهدید و من می گویم،بیت : - چون وصلت قاسم بخدا بی شکیست

sunny dark_mode