گنجور

 
قاسم انوار

کسانی که در عشق پرورده‌اند

در آیت درایت طلب کرده‌اند

تو واقف نه‌ای، این حکایت مگوی

به چوگان عرفان توان برد گوی

عزیزان،که راهی به حق برده‌اند

به عدل و به انصاف دل‌زنده‌اند

 
sunny dark_mode