گنجور

 
قاسم انوار
 

«هدی للمتقین » گفتند: یعنی

بصورت وا ممان از صرف معنی

بگو: تقوی چه باشد؟ راه پاکان

هدایت، رفتن از مولی بمولی

حیات از حق بود، هرجا که باشد

ولیکن مظهری باید چو عیسی

قمر شق گردد از انگشت احمد

عصا ثعبان شود در دست موسی

چو مظهر بی ظهوری نیست، می بین

میان جام جان نور تجلی

حقیقت عاشق و معشوق و عشقست

منه دل بر مجازات طفیلی

بیادش قاسمی رطب اللسانست

که مجنون دوست دارد ذکر لیلی