گنجور

 
قاسم انوار
 

خطاب «لن ترانی » چیست؟ یعنی

که مولی را نبیند غیر مولی

حقیقت گر تنزل کرد در عشق

بصورت ملتبس شد حرف معنی

بصورت گر ز معنی باز مانی

بتره داده باشی من و سلوی

«علی الله » از حجاب ملک صورت

تبرا از سجود لات و عزی

اسیر درد تو شیرین و خسرو

غلام عشق تو مجنون و لیلی

سراسر غرق دریای حیاتست

ز انوار تجلی جان موسی

بجان قاسمی کز نور قاسم

ندارد هیچ حاصل چشم اعمی