گنجور

 
قاسم انوار
 

از لعل یار اگر شکری یافتی بگو

از سر کار اگر خبری یافتی بگو

ما طالبان پیر مغانیم در طریق

از پیر ما اگر نظری یافتی بگو

در راه بال و پر دهد آن شه ببندگان

در راه عشق بال و پری یافتی بگو

عشقست کیمیای سعادت درین طریق

زان کیمیا اگر قدری یافتی بگو

دلها در انتظار و روانهاامیدوار

در باغ جان اگر ثمری یافتی بگو

بر آستان اهل دلان می روی مدام

بر آسمان دل قمری یافتی بگو

قاسم، شناوری تو درین بحر بی کران

از قعر بحر جان گهری یافتی بگو