گنجور

 
قاسم انوار
 

«حصل ما فی الصدور» لذت جان یافتن

«بعثر ما فی القبور» گنج نهان یافتن

یافت عطای خداست، یافت سبیل هداست

یافت طریق فناست، گر بتوان یافتن

دولت جاوید چیست؟ غایت امید چیست؟

درد ترا هر زمان در دل و جان یافتن

جلسه تو «قم » شود، بحر چو قلزم شود

نور جمال ازل وقت عیان یافتن

کار تو نیکو کند، یار بتو خو کند

جمله صفات کمال در همگان یافتن

لذت جام ازل در همه جانها رسید

لیک کجا هرکسی رطل گران یافتن؟

قاسم هجران زده لذت دیدار یافت

همچو مه عید را در رمضان یافتن