گنجور

 
قاسم انوار
 

شکی نماند که جز دوست در جهان کس نیست

معینست که پیدا و در نهان کس نیست

هزار بار گواهی دهند ملک و ملک

که غیر دوست درین عرض کن فکان کس نیست

بغیر دلبر ما، کآفتاب اعیانست

دگر بهر دو جهان مخفی و عیان کس نیست

اگر ز راه خدا اندکی خبر داری

معینست که جز دوست در میان کس نیست

بدیدهای عیان دیده است دیده دل

که غیر دوست درین ملک جاودان کس نیست

مسافران طریقت، که راه حق رفتند

نشان دهند که جز ذات بی نشان کس نیست

جهانیان همه دانسته اند و قاسم هم

که غیر یار گرامی درین جهان کس نیست