گنجور

 
قاسم انوار
 

دلم از عشق تو مستست و جان مست

جهان مست و زمین مست، آسمان مست

همه عالم خرابات تو آمد

جهان اندر جهان اندر جهان مست

گلستان دیدم اندر عشق رویت

گل اسفید و زرد و ارغوان مست

طلب کردم بهر جایی رسیدم

ز شوق تو مکان و لامکان مست

چو اندر صومعه رفتم بدیدم

همیشه از تو جان صوفیان مست

سفر کردم، بشهر جان رسیدم

درین ره کاروان در کاروان مست

چه شورش خاست در عالم، بیک بار؟

که فانی مست و ملک جاودان مست

عجب شوری فتاد اندر خرابات!

همه دلدادگان با دلستان مست

ز کعبه تا در بت خانه رفتم

همه ره مست بود و رهروان مست

جهان را سربسر پیمانه ای دان

همیشه جرعه مست و جرعه دان مست

همیشه، قاسمی، ذرات مستند

ز حد لامکان تا کن فکان مست