گنجور

 
نظام قاری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «با گیوه تنک رفتن راه چه سود» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ر
ز
ل
م
ن
ه
ی

شماره ۱: ایجامه کهنه تار و پودت شده سست

شماره ۲: بر حلقه آن انگله چون کو پیوست

شماره ۳: گفتم که عمامه جز مجازی نبود

شماره ۴: از بندقی انکه سرفرازی دارد

شماره ۵: خادم که دراز خان بمجلس بگشاد

شماره ۶: دستار که آن بیعلم زر باشد

شماره ۷: در البسه ام مگو جواب ای سره مرد

شماره ۸: با گیوه تنک رفتن راه چه سود

شماره ۹: گفت از پی دوش آن بر کم ده یکچند

شماره ۱۰: آن جوزگره نگر بصوف اخضر

شماره ۱۱: باریش بزرگ گفت دستاری سر

شماره ۱۲: دی گفت بدستار بزرگی بزاز

شماره ۱۳: پیراهن شسته ام دو صدره ایدل

شماره ۱۴: پرداخته گرباس گهی کاهی خام

شماره ۱۵: هر کس که جواب گوید اینطرز سخن

شماره ۱۶: در جامه زقوت به بود کوشیدن

شماره ۱۷: قزگفت که نخ چنین که آراست که من

شماره ۱۸: گت گفت چنین خیمه که آراست که من

شماره ۱۹: ای داده بجیب جامه از مدفون زه

شماره ۲۰: دستار تو طره و سر و برداری

sunny dark_mode