گنجور

 
نظام قاری

شماره ۱: بسر تخفیفه روزی بدستار - سری میجست و بالائی زپندار

شماره ۲: در البسه رانده ام سخن را - شسته همه جامه کهن را

sunny dark_mode