انتخاب منبع جستجو:

با استفاده از این صفحه می‌توانید قطعاتی از مجموعه برنامهٔ ارزشمند گلها را که در متن آنها از شعر جاری استفاده شده است معرفی کنید. جستجو با استفاده از سایت ارزشمند گلها صورت می‌گیرد. پس از انتخاب مجموعه برنامهٔ مد نظر فهرست شماره‌های برنامه‌ها و قطعات برنامهٔ جاری نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی پیوند صفحهٔ برنامه می‌توانید جهت اطمینان قطعهٔ مورد نظر را در سایت گلها گوش کنید. پس از «پیشنهاد قطعه» قطعهٔ پیشنهادی در صف بررسی قرار می‌گیرد و پس از بازبینی و تأیید به صفحهٔ اصلی شعر اضافه می‌شود. از این که کمک می‌کنید که گنجور به نمایه‌ای برای موسیقی ایرانی بدل شود سپاسگزاریم.

تذکر مهم: فقط مواردی تأیید می‌شود که در قطعهٔ متناظر همین شعر خوانده شود. تعیین شمارهٔ برنامه به تنهایی کارایی ندارد و لطفا جهت کاهش زمان مورد نیاز برای بررسی موارد پیشنهادی از اعلام موارد اینچنینی خودداری فرمایید. جهت مشاهدهٔ روش پیشنهادی برای کمک به این پروژه این فیلم را مشاهده فرمایید.


مجموعه برنامه: 
شمارهٔ برنامه:  
قطعه:  
متن تصویر: