گنجور

 
فضولی

گفت احمد حیدر است از من چو هارون از کلیم

این بیان شرک امر و کمال عزت است

ای که می گویی علی را در نبوت نیست دخل

مشرک امر نبوت نیست حفظ ملت است

شهرتی دارد که چون می رفت از دنیا رسول

گفت بهر حفظ دین مستخلف من عترت است

عترت است آن فرقه اشرف که تا روز ابد

موجب ابقای دین و مظهر هر حکمت است

هر کرا می بینم از آل نبی آل علیست

آن دو عالی قدر را عترت محل شرکت است

 
sunny dark_mode