گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: چو شیروی بنشست برتخت ناز

بخش ۲: بدان نامور گفت پاسخ شنو

بخش ۳: چوبشنید شیروی بگریست سخت

بخش ۴: کنون شیون باربد گوش دار

بخش ۵: هر آنکس که بد کرد با شهریار

بخش ۶: چو آوردم این روز خسرو ببن

sunny dark_mode