گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: چو بنشست بر تخت شاه اردشیر

بخش ۲: پس آگاهی آمد به نزد گراز

sunny dark_mode