گنجور

 
فردوسی

پادشاهی شاپور سوم: چو شاپور بنشست بر جای عم

sunny dark_mode