گنجور

 
فردوسی

پادشاهی بهرام شاپور: خردمند و شایسته بهرامشاه

sunny dark_mode