گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: جهاندار هوشنگ با رای و داد

بخش ۲: یکی روز شاه جهان سوی کوه

بخش ۳: چو بشناخت آهنگری پیشه کرد

 
sunny dark_mode