گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: پسر بود زو را یکی خویش کام

بخش ۲: چنان شد ز گفتار او پهلوان

بخش ۳: بزد مهره در جام بر پشت پیل

بخش ۴: به رستم چنین گفت فرخنده زال

بخش ۵: ز ترکان طلایه بسی بد براه

 
sunny dark_mode