گنجور

 
فردوسی

پادشاهی بهرام بهرامیان: چو بنشست بهرام بهرامیان

sunny dark_mode