گنجور

 
فردوسی

پادشاهی بهرام نوزده سال بود: چو بهرام در سوک بهرامشاه

sunny dark_mode