گنجور

 
فردوسی

پادشاهی نرسی بهرام: چو نرسی نشست از بر تخت عاج

sunny dark_mode