گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: چو بهرام بنشست بر تخت زر

بخش ۲: برو نیز بگذشت سال دراز

sunny dark_mode