گنجور

 
فیاض لاهیجی

ای مشرب خوشت به جهان یادگار عیش

عهد تو روزنامچة روزگار عیش

کس در بهشت بزم تو غم چون خورد که هست

لعلت شراب عشرت و خطت بهار عیش

محروم فیض تربیت ابر چشم ماست

نخل غمی که سر نزد از جویبار عیش

 
sunny dark_mode