گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

یاران چو کشند در بهاران می صاف

من گرچه ز زهد و توبه پیش آرم لاف

دارندم اگر ز می بدان هرزه معاف

در عالم یاری نبود از انصاف

 
sunny dark_mode