گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی
 

شام هجران مرا عکس رخ یار کجاست؟

بهر آن عکس می آئینه کردار کجاست؟

پی می داشتنم ساقی گل عارض کو

بهر بزم طربم ساحت گلزار کجاست؟

باعث رونق و سرمایه این بزم نشاط

مونس جان من آن دلبر دلدار کجاست؟

صبح وصلم به کجا وعده دهی ای همدم

شام هجران مرا از سحر آثار کجاست؟

ساقیا یک دو قدح بر ده و بیهوشم ساز

زانکه در هجر چو می همدم و غمخوار کجاست؟

فانیا دیده به یاران ریایی مفکن

بایدت یار حقیقی تو بگو یار کجاست؟!