گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

رندان که عزم سیر به کوی مغان کنند

دین بهر می و چو مغبچه جوید چنان کنند

ایمان چو باختند به زنار زلف او

آنگه سبک نشاط به رطل گران کنند

سرخوش چو بهر عیش کله گوشه بشکنند

نقل طرب ز انجم هفت آسمان کنند

می از سفال دیر چو مستانه در کشند

خورشید زرنگار سپهرش کمان کنند

 
sunny dark_mode