گنجور

 
عراقی

بخش ۱ - سر آغاز: ای هوای تو مونس جانم

بخش ۲ - غزل: ای شده چشم جان من به تو باز

بخش ۳ - مثنوی: ای غم تو مجاور دل من

بخش ۴ - حکایت: بود صاحبدلی به دانش و هوش

بخش ۵ - غزل: عاشقی ترک خواب و خور کرده

بخش ۶ - مثنوی: عاشق بی‌قرار، از سر درد