گنجور

 
عراقی

بِسْمِ‌اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیم و به نستعین: شکر و سپاس موجودی را که اعیان اشیاء را به ظهور ...

مطلب اول - در کلماتی که اکثرش مخصوص به محبوب است و بعضی از آن متعلق به محبّ: میل: رجوع را گویند به اصل خود، بی‌شعور و آگاهی از ...

مطلب دوم - در اسامئی که میان عاشق و معشوق مشترک و دایر است و در اسمی اطلاق خصوصیت ندارد ولیکن از روی معانی گاهی خصوصیت گیرند و گاه نگیرند: مجلس: آیات و اوقات حضور را گویند، با حق‌تعالی.

مطلب سوم - در کلماتی چند که مخصوص به عاشق و احوال او است و اگرچه بعضی در نوعی به معشوق تعلق گیرد: وصال: مقام وحدت را گویند، مع‌اللّٰه، در سرا و ضرا.