گنجور

 
ابن یمین

تا غالیه‌گون خال‌ِ مه‌ِ مهر گسل

پروانه‌صفت فتاد بر شمع چِگِل

در دیده و دل جای گرفته‌ست چنانک

در دیده سواد است و سویدا در دل