گنجور

 
ابن یمین

امروز به گرما به بت مهر گسل

آلود به گل عارض چون ماه چگل

خلقی به تعجب نگران می‌گفتند

بیرون ز تو خورشید که اندوده به گل

 
sunny dark_mode