ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۴۴

تا غالیه گون خال مه مهر گسل

پروانه صفت فتاد بر شمع چگل

در دیده و دل جای گرفتست چنانک

در دیده سوادست و سویدا در دل