گنجور

 
ابن یمین فریومدی

در عشق من و تو هر دو ایمایه ناز

نو شد بجهان قصه محمود و ایاز

دل در خم زلفین تو چونم نطپد

بیچاره کبوتریست در چنگل باز