ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۶

در عشق من و تو هر دو ایمایه ناز

نو شد بجهان قصه محمود و ایاز

دل در خم زلفین تو چونم نطپد

بیچاره کبوتریست در چنگل باز