گنجور

 
ابن یمین

تا کرد در جود کف راد تو باز

در ناز و نعیم غرقه اند آز و نیاز

جود تو جهانیست که در خطه او

دائم بقناعت کرم اموزد آز

 
sunny dark_mode