گنجور

 
ابن یمین

اینهم بشنو ای پسر نیک اختر

از زر مطلب همین زر و هیچ دگر

دانی چه بود معنی برخورداری

یعنی بخور و بدار و با خویش ببر

 
sunny dark_mode