گنجور

 
ابن یمین فریومدی

هر چند که پیریم و ضعیفیم و نزار

والات وادات کار افتاده ز کار

با اینهمه گر سمنبری لاله عذار

گوید که بگیر بوسه گویم که بیار