گنجور

 
ابن یمین

یعلم الله که در وفا داری

زان فزونم که در گمان آری

چشم آن دارم از فراست تو

که مرا بی روش نپنداری

خود مبادا و گر بود جرمی

هم تو گیری بغیر نگذاری

 
sunny dark_mode